ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

Generelt

Premium Forsikring AS formidler og selger produkter på vegne av utvalgte produktleverandører. Våre råd er derfor kun basert på produkter fra våre samarbeidende leverandører, og ikke fra alle produktleverandører i markedet. Selskapet har ikke konsesjon for investeringsrådgivning og formidler ikke spareprodukter. Premium Forsikring AS har tatt utgangspunkt i dagens priser hos våre leverandører. Premium Forsikring AS er ikke bundet av eventuelle prisoverslag, og tar derfor forbehold om evt. feil i tilbud og hvilket endelig tilbud den aktuelle leverandør vil gi. Tilbudet er bindende, dersom endelig løsning fra leverandør ikke har vesentlige endringer. Dersom kunden trekker seg, vil kostnader som er påløpt, måtte dekkes av kunden. Kostnader er begrenset til igangsettings kostnad på de enkelte produkter. Inngåtte avtaler er bindende overfor den enkelte leverandør på signeringstidspunktet. På enkelte produkter gjelder angrefristloven.

Vår gjennomgang og rådgivning

Målet med vår gjennomgang er å gi deg som kunde en oversikt over din økonomiske situasjon og på grunnlag av den innsamlede informasjon, komme med en anbefaling om valg av forsikrings-/finans- produkter. Våre ansatte skal sette seg inn i kundens økonomiske situasjon og ønsker for fremtiden, herunder å klargjøre kundens faktiske situasjon mot forventninger. Dette er utført gjennom vår behovskartlegging i vårt første møte. Videre skal våre ansatte fremlegge nødvendige opplysninger for kunden på en måte som kunden har forutsetning for å forstå. Det skal gis opplysning om dekninger, priser og hvor fullstendige vilkår kan leses. Selskapet representerer i dag flere leverandører igjennom egne agentavtaler. Vi gjør oppmerksom på at våre råd er basert på produkter fra våre leverandører. Vår gjennomgang over må ikke oppfattes som noe annet enn vår beste vurdering av din økonomiske situasjon i dag, og dine ønsker for fremtiden. Våre forslag til løsning er basert på informasjon vi får fra våre kunder, leverandører og offentlig tilgjengelig informasjon. Premium Forsikring AS gir ingen rådgivning på optimale sammensetninger på produkter ut fra individuelle ønsker fra kunder.

Angrerettloven, ehandelloven og forsikringsformidlingsloven

Premium Forsikring AS har etter angrerettloven, ehandelsloven og forsikringsformidlingsloven plikt til å gi deg en del tilleggsinformasjon forut for avtaleinngåelse, utover det som framgår av selve avtalen. I de tilfeller der du har angrerett etter angrerettloven, vil du også få en særskilt orientering om den og om hvordan du skal gå fram dersom du vil gjøre bruk av angreretten.

Om avtalen og forhåndsopplysninger

Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon til deg som kunde vil også skje på norsk. Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. For nærmere informasjon om produkter vises til forsikringsavtalens vilkår.

Forsikringsformidling

Premium Forsikring AS er forsikringsagent og formidler forsikringer på vegne av flere forsikringsselskaper. Som forsikringsgiver er det forsikringsselskapet som plikter å oppføre Premium Forsikring AS som forsikringsagent i de aktuelle registre. Nærmere informasjon om hvilke(t) register Premium Forsikring AS er oppført i kan fås hos forsikringsselskapene vi samarbeider med, eller finnes på deres hjemmeside. Dersom en ønsker ytterligere opplysninger kan selskapet kontaktes. Dersom det oppstår tvist mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet, kan tvisten bringes inn for Forsikringsskadenemnda. Nemndas avgjørelse er ikke endelig, og tvisten kan bringes inn for domstolene. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet eller: Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, 0212 Oslo, tlf: 23 13 19 60.

Om angrerett

Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Angreretten gjelder bare den innledende produktavtalen og ikke de enkelte avtaler, tjenester, eller tilsvarende som utføres under avtalens løpetid. Dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett kan du benytte deg av et angrerettskjema som følger som vedlegg til det enkelte produkter. Om du benytter deg av angreretten vil vi ha krav på erstatning for særlige kostnader for tjenesten som har påløpt før man mottar melding om at du vil gå fra avtalen, eksempelvis en forholdsmessig andel av premiebeløpet knyttet til forsikringen.

Finansavtaleloven

Selskapet opptrer som låneagent for utvalgte finansieringsinstitusjoner. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jf. Finansavtaleloven § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdstransaksjoner gjeldene direkte til vedkommende bank. Dersom vårt mislighold gjelder andre forhold, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank.

Personopplysninger

Kunden samtykker ved godkjennelse ved avtaleinngåelse at Premium Forsikring AS kan behandle kundens personopplysninger. Personopplysningene vil bli behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen og registreringen av personopplysningene, er gjennomføring av avtaler som inngås mellom foretaket og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av selskapets produkter. Kundens personopplysninger vil ikke bli utlevert til uvedkommende, likevel slik at opplysninger kan utleveres til produktleverandører som ledd i oppfylling av avtale. Videre vil personopplysninger kunne bli overlevert til offentlig myndigheter og andre offentlige organer når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Kundens samtykke til behandling av personopplysninger er frivillig og kan til enhver tid trekkes tilbake. Tilbakekall av samtykke og krav om sletting kan imidlertid medføre at foretaket ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser overfor kunden. Premium Forsikring AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Provisjoner

Premium Forsikring AS mottar godtgjørelse i form av returprovisjon fra enkelte av Premium Forsikring sine produktleverandører. Dette gjelder både for provisjon ved avtaleinngåelse og eller for porteføljeprovisjon vedrørende gjennomførte transaksjoner. For en detaljert oversikt på den enkelte kundeavtale kan selskapet kontaktes.

Klagemuligheter

Vårt mål er å ha markedets mest fornøyde kunder. Skulle det likevel oppstå at du som kunde har noe å klage over ber vi deg ta kontakt med din forsikringsrådgiver, slik at dere kan ta en ny samtale som kan belyse saken på nytt og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir dere ikke enige, må du som kunde sende oss en skriftlig klage. Denne blir da registrert hos oss og vår Compliance ansvarlig vil behandle din klage innen 1-en-måned. Blir det forsinkelser i behandlingen vil du bli informert om dette. Etter at du har fått ett skriftlig svar fra vår Compliance ansvarlig og du fremdeles ikke er fornøyd kan du oversende klagen til: Finansklagenemnda, Drammensveien 145, Postboks 53, Skøyen, 0212 OSLO Telefon 23 13 19 60

Forretningsforhold

Forretningsforholdet mellom kunden og Premium Forsikring AS vil være regulert av forsikringsformidlingsloven og finansavtaleloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden, samt Premium Forsikring AS sine alminnelige forretningsvilkår. Våre alminnelige forretningsvilkår vil til enhver tid være tilgjengelig for våre kunder på vår hjemmeside: www.premiumforsikring.no hvor våre kunder kan innhente relevant informasjon om våre produkter, kostnadsstruktur, nyheter og oppdateringer.